Kozmetički salon u centru Beograda

+381 64 300 30 51 info@pureandbeauty.rs

Opšti uslovi korištenja

Internet stranice pureandbeauty.rs i sve njezine poddomene (u daljnjem tekstu Stranica/e) vlasništvo su kompanije Pure & Beauty Center sa lokacijom Cvijićeva 62, 11000 Beograd, Srbija.
Korištenjem ovih Stranica prihvatate ove odredbe o opštim uslovima korištenja te obavesti koje se ovde nalaze. Ako niste saglasni s ovim opštim uslovima korištenja Stranica molimo Vas da ih ne koristite.

Ako uočite da Pure & Beauty Center ne postupa prema odredbama o opštim uslovima korištenja Stranica ili imate bilo kakvu drugu primedbu vezanu uz način poslovanja, obavestite nas na info@pureandbeauty.rs i mi ćemo upotrebiti sve ekonomski opravdane napore da istražimo i ispravimo problem što je prije moguće.

Zaštita privatnosti

Lične podatke koje nam prosledite korištenjem ovih Stranica, bilo interaktivnim formama za prikupljanje podataka koje se nalaze na ovim Stranicama, ili koristeći adrese elektronske pošte koje se nalaze na ovim Stranicama, koristit ćemo isključivo u skladu s odredbama dokumenta o zaštiti privatnosti na ovim Stranicama.

Ograničenje na lično, nekomercijalno korištenje

Ove Stranice namenjene su korisnicima za lično, nekomercijalno korištenje.

Nije dozvoljeno menjati, kopirati, distribuirati, prikazivati, objavljivati ili na bilo koji drugi način prenositi ili prodavati bilo koju informaciju, uslugu ili proizvod koji se objavljuje na ovim Stranicama bez izričite saglasnosti njezinih vlasnika.

Materijali na ovim Stranicama zaštićeni su autorskim pravima i svaka neovlaštena upotreba bilo kojeg materijala na ovim Stranicama može predstavljati povredu zakona o autorskim pravima, trgovačkim znakovima i sličnih zakona.

U slučaju povrede bilo kojih od navedenih uslova, Vaše ovlaštenje za upotrebu ovih Stranica automatski prestaje te sve eventualno učitane ili odštampane materijale dužni ste odmah uništiti.

Vlasništva i prava

Sadržaji na ovim Stranicama vlasništvo su Pure & Beauty Center. Sadržaji koji nisu u vlasništvu Pure & Beauty Center, koriste se uz odobrenje njihova autora/vlasnika te će na zahtev autora/vlasnika bit povučeni sa stranica.

Izuzeće od odgovornosti

MATERIJALI I USLUGE NA OVIM STRANICAMA STAVLJAJU SE NA RASPOLAGANJE „U VIĐENOM STANJU“ BEZ GARANCIJE BILO KOJE VRSTE, UKLJUČUJUĆI GARANCIJE NA UPOTREBLJIVOST, POGODNOST ZA ODREĐENU NAMENU, ILI NEPOVREDU INTELEKTUALNOG VLASNIŠTVA.

Obveze Pure & Beauty Center u pogledu njezinih proizvoda i usluga uređene su isključivo ugovorima na temelju kojih se pružaju te ništa na ovim stranicama ne može se smatrati izmenom tih ugovora. Osim toga, Pure & Beauty Center ne garantuje ispavnost i potpunost materijala ili usluga na ovim Stranicama.

Pure & Beauty Center može u svakom trenutku, bez prethodne obavesti, izvršiti promene na materijalima i uslugama na ovim Stranicama, ili na proizvodima i cenama koje su u njima opisane. Materijali i usluge na ovim Stranicama mogu biti zastareli, i Pure & Beauty Center se ne obvezuje na ažuriranje tih materijala i usluga na njima.

Za informacije u pogledu proizvoda, programa i usluga koji su Vam dostupni obratite se na info@pureandbeauty.rs

Ograničenje odgovornosti

PURE & BEAUTY CENTER, NJEGOVI PARTNERI, ILI OSTALE TREĆE STRANE NAVEDENE NA OVIM STRANICAMA, NI U KOJEM SLUČAJU NISU ODGOVORNI NI ZA KAKVE ŠTETE (UKLJUČUJUĆI, BEZ OGRANIČENJA, ŠTETE UZROKOVANE GUBITKOM DOBITI, GUBITKOM PODATAKA ILI PREKIDOM POSLOVANJA) NASTALE ZBOG KORIŠTENJA, NEMOGUĆNOSTI KORIŠTENJA, ILI KAO REZULTAT KORIŠTENJA OVIH STRANICA, BILO KOJIH INTERNET STRANICA POVEZANIH S OVIM STRANICAMA, ILI MATERIJALA, INFORMACIJA I USLUGA SADRŽANIH NA NEKIM ILI NA SVIM NAVEDENIM STRANICAMA, BEZ OBZIRA OSNIVA LI SE NA GARANCIJU, UGOVORNOJ ILI IZVANUGOVORNOJ ODGOVORNOSTI ILI BILO KOJEM DRUGOM PRAVNOM OSNOVU, TE BEZ OBZIRA NA TO JE LI PURE & BEAUTY CENTER UPOZNAT ILI NE S MOGUĆNOŠĆU NAVEDENIH ŠTETA.

AKO ZBOG KORIŠTENJA MATERIJALA, INFORMACIJA ILI USLUGA NA OVIM STRANICAMA IMATE POTREBU ZA SERVISIRANJEM ODNOSNO POPRAVKOM OPREME ILI ISPRAVKOM PODATAKA, SAMI SNOSITE SVE TAKO NASTALE TROŠKOVE.

Zabranjeno ilegalno korištenje

Korištenjem ovih Stranica obvezujete se da informacije ovdje dobivene nećete koristiti u zabranjene ili ilegalne svrhe ili radnje.

Linkovi na stranice trećih

Ove Stranice mogu sadržavati linkove na stranice drugih kompanija ili osoba. Ti linkovi su samo za Vašu informaciju, a Pure & Beauty Center ne snosi odgovornost za tačnost informacija ili sadržaj tih stranica.

Pure & Beauty Center ne podržava i ne daje nikakve izjave o njima, kao ni o bilo kojim informacijama, uslugama ili proizvodima koji se ondje nalaze, ili bilo kojim rezultatima koji se mogu dobiti njihovom upotrebom.

Ako odlučite ostvariti pristup na bilo koju od Internet stranica trećih strana koje su povezane s ovim stranicama, to činite u potpunosti na vlastitu odgovornost.

Promena ovih uslova i drugih uslova poslovanja

Pure & Beauty Center zadržava pravo promena navedenih uslova korištenja Stranica i drugih uslova poslovanja bez prethodne najave.